Syntox ICON

Vedtægter

Syntox's Vedtægter

§1 Foreningens navn
§1 Syntox

§2 Foreningens hjemsted
§2 Køge Kommune

§3 Foreningens formål
§3.1 Formålet med Syntox er, at fokusere på personlig udvikling og talentudvikling i esport. Syntox vil som forening gerne have, at sine medlemmer trives uanset alder, køn og ambitioner. Derudover har Syntox til formål at inddrage idræt og motion for det sociale, for den personlige udvikling samt for det mentale helbred. Foreningen varetager disse interesser på et almennyttigt grundlag.

§3.2 Vi vil hjælpe vores spillere med at blive den bedste version af sig selv, både foran computeren og udenfor i den virkelige verden.
§3.3 Talentudviklingsprogram – Som består af 5 hovedpunkter Taktik, Teknik, Fysik, Mentalitet samt Socialt. Vi prøver så vidt muligt at fremme den enkelte spiller, til at opbygge kompetencer inden for alle 5 hovedpunkter, så de får forståelse for hvordan en e-sports verdenen fungerer. På den måde udruster vi vores spillere og forbedrer deres niveau, og giver dem viden som kan forberede dem på fremtiden, og alt der medfølger inden for eSport.

§4 Medlemskab
§4.1 Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem med mindre at der dannes forhold til andre foreninger som kan komme i konflikt med Syntox’s formål eller medlemmer. Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er registreret.

§4.2 Optagelse af umyndige som medlem af Syntox kræver samtykke fra forældre/værge.
§4.3 Medlemskab af foreningen forudsætter betaling af kontingent. Beløbet fastsættes af generalforsamlingen. og opkræves af bestyrelsen.

§4.4 Udmeldelse af et medlem skal ske til kassereren senest 14 dage før en kontingents periode udløb. Alle økonomiske mellemværender opgøres og betales ved udmeldelse.

§5 Udmeldelse – Eksklusion
§5.1 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.
§5.2 Har et medlem fået en skriftlig advarsel, med fortsat ikke har ændret adfærd, kan dette medlem ekskluderes af foreningen.
§5.3 Har et medlem handlet groft uansvarlig medfører det øjeblikkelig eksklusion.
§5.4 Det er bestyrelsen som tager stilling til en evt. eksklusion og der skal være et flertal i bestyrelsen. Medlemmet vil få skriftlig besked fra en i bestyrelsen.
§5.5 Medlemmet har ved eksklusion krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer beslutning, og at medlemmet har desuden krav på at få afgørelsen prøvet ved generalforsamlingen som nævnt i §5.1

§6 Kontingent
§6.1 Syntox’s kontingent fastsættes for 1 år ad gangen på den årlige generalforsamling. Der kan fastsættes forskellige kontingenter for konkrete grupper af medlemmer, herunder aldersbestemt kontingent for aktive, kontingent for passive medlemmer og eventuelt helt eller delvist fri kontingent for grupper af ledere.
§6.2 Bestyrelsen opkræver kontingent og fastlægger betalingsterminer og opkrævningsform.
§6.3 Er kontingentet ikke betalt, kan man ikke deltage i foreningens aktiviteter.
§6.4 Såfremt et medlem ikke betaler kontingent rettidigt, og ikke har betalt efter at være blevet rykket, slettes den pågældende som medlem. Sådant ophør af medlemskabet kan ikke kræves indbragt for generalforsamlingen.

§7 Generalforsamlingen
§7.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.

§7.2 Generalforsamlingen indkaldes via e-mail til alle medlemmer og/eller opslag på foreningens hjemmeside/Facebook-side med mindst en måneds varsel. Indkaldelsen skal indeholde en foreløbig dagsorden samt foreningens reviderede regnskab. Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af marts.

§7.3 Forslag til dagsordenen sendes til bestyrelsen senest 14 dage før og medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden senest 8 dage før.

§7.4 Stemmeret i foreningen: Alle medlemmer, der er fyldt 15 år har stemmeret. Forældre til børn under 15 år har en stemme pr. barn – dog har intet medlem mere end én stemme. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

§7.5 Alle, der er fyldt 15 år, kan vælges til bestyrelsen – dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år

§7.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.

§7.7 Generalforsamlingens dagsorden
Valg af dirigent og stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Fastsættelse af kontingent og budget for det kommende år
Indkomne forslag
Fremlæggelse af handlingsplan og budget
Valg af bestyrelse og suppleant
Valg af revisor
Evt.

§7.8 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Bestyrelsen har ansvaret for, at der tages referat af mødet.

§7.9 Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen helt eller delvist afvikles digitalt, hvis forhold gør det umuligt at afvikle generalforsamlingen som et fysisk møde.

§8 Ekstraordinær generalforsamling
§8.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling når mindst 20% af medlemmerne ønsker det.

§8.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

§9 Bestyrelsen
§9.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.
§9.2 Medlemmer i bestyrelsen: Bestyrelsen består af 3 medlemmer der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig, med minimum en formand, kasserer og et bestyrelsesmedlem

§9.3 Bestyrelsen vælges for 2 år og kan genvælges

§9.4 Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden, indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny.
§9.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
§9.6 Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.


§10 Tegningsret

§10.1 Foreningen tegnes af formanden, kassereren & bestyrelsesmedlem. Ved økonomiske dispositioner kræves underskrift af 2 af de 3 tegningsberettigede. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af løsøre, tegnes foreningen af minimum 2 af de 3 tegningsberettigede i foreningen. Dog skal køb, salg og pantsætning af fast ejendom godkendes af generalforsamlingen ligesom køb, salg eller pantsætning af løsøre eller lånoptagelse på mere end [50.000 kr.] skal godkendes af generalforsamlingen.

§10.2 Bestyrelsen kan give et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen.

§10.3 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§11 Regnskab/økonomi
§11.1 Forenings økonomi består af medlemskontingenter, donationer, tilskud, indtægter fra arrangementer samt merchandise
§11.2 Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1-31/12)

§11.3 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet.

§11.4 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

§12 Vedtægtsændringer
§12.1 Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

§13 Opløsning af foreningen
§13.1 Foreningen kan opløses på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede. Der kræves mindst 3/4 af de afgivne stemmer for at forslaget kan vedtages. Hvis det nødvendige flertal på 3/4 for en opløsning opnås, men med under halvdelen af medlemmerne til stede, indkaldes til endnu en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning om foreningens opløsning kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte.

§13.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling

§13.3
Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 20/02-2024